Trung tâm tư vấn tuyển sinh & hỗ trợ việc làm
Trung tâm hỗ trợ tuyển sinh và việc làm
02437921597 tttvts@codienhanoi.edu.vn
160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng CNTT & Truyền Thông
Phòng chức năng
02432262575 icthcem@codienhanoi.edu.vn
160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội